Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14
Co może być dowodem w sprawie rozwodowej ? | Wszystko o rozwodach
dowód w sprawie

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej ?

w Rozwód przez

Na wstępie trzeba zacząć od tego, że dowód w sprawie sądowej musi być przede wszystkim prawidłowo zgłoszony, by sąd go przyjął. I już wskazuję – wniosek dowodowy składany w sprawie rozwodowej należy oznaczyć (np. w przypadku dowodu z przesłuchania świadków należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania świadka), a następnie opisać na jaką okoliczność go powołujemy.

Co do zasadny, w sprawie rozwodowej, sąd obligatoryjnie przeprowadza dowód z przesłuchania stron. Oznacza to, że sąd ma obowiązek przeprowadzić ten dowód w każdym wypadku. W wyjątkowych tylko sytuacjach, kiedy np. jedna ze stron nie stawia się na rozprawę z powodu okoliczności, które trudno przezwyciężyć, może go pominąć. Strony tj. powód i pozwany są przesłuchiwani przez sąd na okoliczność przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli pozew/odpowiedź na pozew zawiera wniosek o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka, strony procesu są oczywiście przesłuchiwane na tę okoliczność.

Innym powszechnym, nie tylko w sprawie rozwodowej, dowodem jest dowód z przesłuchania świadków. Świadkami mogą być zarówno członkowie rodziny stron jak i osoby znajome. Ważne żeby posiadały wiadomości na temat pożycia małżeńskiego stron, gdyż na tę okoliczność będą przez sąd przesłuchiwane. W tym miejscu pragnę również wskazać, że jeżeli posiadasz małoletnie dzieci, obowiązkowo musisz przedstawić w sprawie rozwodowej świadka na okoliczność sprawowania władzy rodzicielskiej. Osobą tą może być osoba z rodziny albo znajoma, która zna nie tylko was ale również i wasze dzieci. Świadek ten jest pytany przez sąd np. o to czy dzieci prawidłowo się rozwijają, czy chodzą do szkoły /przedszkola, czy uczą się dobrze, czy na coś chorują. Dlatego zanim powołasz ten dowód w procesie przemyśl, jaka osoba będzie właściwa.

W sprawach rozwodowych można również przedstawiać jako dowody wydruki z poczty internetowej, wiadomości sms, billingi, treści rozmów z komunikatorów typu Messenger, fotografie np. z Facebooka. Mają one taką samą moc dowodową jak wyżej wskazane dowody. Warto również rozważyć, zwłaszcza, kiedy decydujemy się na rozwód z orzekaniem o winie, czy nie skorzystać z pomocy detektywa. Dobrze przeprowadzony wywiad detektywistyczny i dokumentacja powstała na jego podstawie często są podstawą do przyjęcia przez sąd winy jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego. Same bowiem twierdzenia strony i świadków w procesie sądowym mogą okazać się niewystarczające. Niejednokrotnie tłumaczę to moim klientom, prowadząc sprawy rozwodowe na terenie Torunia i okolic, że winę współmałżonka w procesie rozwodowym należy udowodnić. Same zeznania powoda/pozwanego czy świadków sad może ocenić jako niewiarygodne, zwłaszcza gdy strona pozwana (drugi ze współmałżonków) będzie im konsekwentnie zaprzeczał.

Kolejnym dowodem, który jest powoływany w sprawie rozwodowej jest dowód z dokumentów. W procesie rozwodowym możemy złożyć np.: zaświadczenia lekarskie, odpisy aktów stanu cywilnego (które, jak było to już wskazane w poprzednich wpisach, należy załączyć do pozwu), odpisy dokumentów podatkowych, wyroki sądów, dokumentacja z policji, zaświadczenia szkolne, świadectwa, zaświadczenia o zarobkach czy wydruki bankowe.

W sprawach rozwodowych, sąd może w razie potrzeby, z urzędu (co oznacza, że nie jest do tego potrzebny wniosek strony) dopuścić dowód z wywiadu środowiskowego. Wtedy wskazany przez sąd kurator bada sytuację rodzinną małżonków i ich wspólnych dzieci w miejscu zamieszkania. Sąd może również dopuścić dowód z opinii biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (dawniej – RODK). Przeważnie chodzi o opinie specjalistów z dziedziny psychologii i psychiatrii. Mają oni zwykle na celu zbadanie predyspozycji rodziców co do zajmowania się dziećmi np. w sytuacji braku zgody pomiędzy rodzicami co do sprawowania nad nimi władzy rodzicielskiej czy kontaktów z nimi.

Katalog środków dowodowych w postępowaniu rozwodowym i w ogóle w postępowaniu cywilnym ma charakter otwarty, co oznacza, że dowodem może być wszystko co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie musimy mieć na uwadze, iż sąd w pewnych sytuacjach może nie dopuścić dowodu – sąd bowiem dokonuje oceny wiarygodności i mocy dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie z Rozwód

Idź na Początek