Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14
Rozwód | Wszystko o rozwodach
Category archive

Rozwód

Zdrada małżonka a jego wina przed sądem

w Rozwód przez

Zdrada małżeńska jest najczęstszą przyczyną rozwodów. Niejednokrotnie stanowi ona podstawę uznania przez sąd rozwodowy za wyłącznie winną rozkładu związku osobę, która się jej dopuszcza. Co więcej, w społeczeństwie utarło się takie przekonanie, że osoba która zdradza zawsze zostanie uznana przez sąd za winną. Zdrada małżonka a jego wina – jaka jest praktyka sądowa?

Co w sytuacji, kiedy małżonkowie nie żyją ze sobą już od dłuższego czasu ?

A co w sytuacji, kiedy małżonkowie nie żyją ze sobą już od dłuższego czasu z powodu np. nałogu jednego z nich, po czym drugi małżonek zawiera nową znajomość? Czy wtedy sąd również powinien automatycznie orzec jego winę?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje w sytuacji, kiedy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełny i trwały rozkład oznacza, że między małżonkami doszło do zerwania wszystkich więzi, tj: gospodarczej, uczuciowej i fizycznej.

Czy zdrada jest więc wystarczająca do postawienia zdradzającemu małżonkowi zarzutu wyłącznej winy w rozkładzie pożycia?

Kwesta ta została rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy. W jednym ze swoich orzeczeń sad ten stwierdził, iż :,, związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania  małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu małżeństwa, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za rozkład.’’ Oznacza to, że w toku postępowania sąd bada czy zdrada jednego z małżonków była przyczyną rozkładu pożycia, czy jedynie jego następstwem. W takiej sytuacji, małżonek, który zarzuca zdradę drugiemu musi wykazać w procesie rozwodowym, że przed tym jak miała ona miejsce, małżeństwo funkcjonowało prawidłowo. Przy czym, nie wystarczy napisać w piśmie procesowym, że drugi małżonek dopuścił się zdrady, należy mu tę zdradę udowodnić. Natomiast jeżeli małżonek, który dopuścił się zdrady wykaże, że jego postępowanie nie miało związku z rozpadem małżeństwa, sąd może w takiej sytuacji orzec winę obu stron, a nawet, że wyłączną winę za rozkład ponosi drugi z małżonków.

Zdrada a rozkład pożycia

Wiele jest takich przypadków, w których małżonkowie pozostają w formalnych związkach małżeńskich, podczas gdy faktycznie małżeństwo jest już dawno zakończone. W takich sytuacjach jednak, nie możemy powiedzieć, że postępowanie małżonka jest przyczyną rozkładu pożycia, ponieważ rozkład już od dłuższego czasu był zupełny i trwały. W związku z powyższym związanie się jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, jednak po tym, jak nastąpił już zupełny i trwały rozkład, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za rozkład.

Zdrada małżonka a wina

Reasumując, zdrada nie zawsze zostanie uznana przez sąd za ,,zdradę małżeńską’’. Każda osoba pozostająca formalnie w związku małżeńskim angażując się w związek z inną osobą z moralnego punku widzenia zostanie uznana za winą, jednakże jeżeli zupełny i trwały rozkład związku małżeńskiego nastąpił wcześniej, nie powinno to spowodować orzeczenie winy małżonka dopuszczającego się zdrady. Nie zmienia to jednak faktu, że strona która dopuściła się zdrady znajdzie się w trudnej sytuacji procesowej.Rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie

w Rozwód przez
Rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie

Bardzo często moi klienci, którzy zdecydowali się na uruchomienie sprawy rozwodowej, zadają mi pytanie:  – ,,Co w sytuacji, kiedy pozwany małżonek nie będzie stawiał się na sprawę rozwodową lub nie zajmie żadnego stanowiska/ nie złoży odpowiedzi na pozew?  Czy sąd może orzec rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie? Na to pytanie odpowiem w niniejszym wpisie.

 Czy sąd może orzec rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie ?

Zdarza się często, że małżonek pozwany w sprawie o rozwód z powodów zarobkowych przebywa na stałe za granicą. Bywa też, że pozwany po prostu umyślnie utrudnia postępowanie sądowe przyjmując bierną postawę. Przyczyny braku stawiennictwa pozwanego na rozprawie bywają różnorodne. Ale czy rzeczywiście sąd w takiej sytuacji nie będzie mógł zakończyć postępowania sądowego i wydać wyrok ?

Rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie  – Wyrok zaoczny

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego tj. art. 428 k.p.c., rozprawa rozwodowa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Wyjątkiem jest niestawiennictwo strony powodowej na pierwszym posiedzeniu sądowym. Posiedzenie to jest wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy. Jednocześnie przepisy stanowią, że w sprawie rozwodowej obligatoryjne jest przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Oznacza to, że sąd taki dowód musi przeprowadzić. Jednakże, co w tym przypadku jest najważniejsze, tak jak w każdej innej sprawie cywilnej, w sprawie o rozwód Sąd może wydać wyrok zaoczny. Jeżeli pozwany nie stawi się na rozprawie albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie. Przesłanką więc wydania przez sąd wyroku zaocznego jest bierność strony pozwanej w procesie sądowym.

Postępowanie dowodowe w przypadku niestawiennictwa pozwanego.

Czy sąd orzeknie rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie? Odpowiadając więc na postawione wcześniej pytanie, pomimo niestawiennictwa pozwanego czy też w sytuacji bierności pozwanego na sprawie rozwodowej, sąd może wydać wyrok, w którym orzeknie rozwód – wyrok zaoczny, który ma moc normalnego wyroku. Należy jednak pamiętać, że sąd może wydać wyrok tylko gdy zachodzą przesłanki do jego orzeczenia. W przypadku żądania rozwodu, ma to miejsce, kiedy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jednocześnie, sąd nie może wydać wyroku zaocznego jedynie w oparciu o twierdzenia  powoda. W tym celu musi przeprowadzić postępowanie dowodowe a także przesłuchać powoda w charakterze strony. Sam fakt, że sąd nie przesłucha, z przyczyn opisanych wyżej, pozwanego nie oznacza, że w ogóle nie przeprowadza się dowodu z przesłuchania stron. W takiej sytuacji sąd po prostu ograniczy ten dowód do przesłuchania jednej ze stron. Czyli strony powodowej na okoliczność zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Sytuacja strony pozwanej.

Strona pozwana nie pojawiając się na rozprawie rozwodowej lub nie zajmując żadnego stanowisk wiele ryzykuje.

 • Po pierwsze, sąd nie może zweryfikować tego co twierdzi strona powodowa..
 • Po drugie  sprawa rozwodowa może  zakończyć się dla pozwanego w negatywny dla niego sposób (np. orzeczeniem jego winy)

Jeżeli więc podjąłeś/podjęłaś już decyzję o tym, że nie będziesz czynnie uczestniczył w procesie rozwodowym po stronie pozwanej, rozważ czy nie przedłożyć w sądzie odpowiedzi na pozew, w której przedstawisz swoje stanowisko w sprawie oraz dowody na ich poparcie. Należy to zrobić, zwłaszcza w sytuacji, kiedy  nie zgadzasz się z twierdzeniami powoda zawartymi w pozwie.

Unikanie Sądu to nie najlepszy pomysł

Jeśli zatem nie chcesz stawiać się na sprawie rozwodowej w sądzie lub nie zgadzasz się na rozwód, unikanie Sądu nie jest najlepszym pomysłem. Może się bowiem okazać, że sprawa zakończy się na pierwszej rozprawie wydaniem wyroku zaocznego. Ma on, jak już wcześniej wskazałam, takie same skutki jak tradycyjny wyrok. W takiej sytuacji warto by było również rozważyć ustanowienie w sprawie profesjonalnego pełnomocnika.

Podział majątku wspólnego na sprawie rozwodowej. Czy można go dokonać?

w Rozwód przez
Podział majątku wspólnego na sprawie rozwodowej. Czy można go dokonać

Z poniższego artykułu dowiesz się, jak przeprowadzić podział majątku wspólnego na sprawie rozwodowej.

Kiedy dokonujemy podziału majątku wspólnego?

Zasadniczo podziału majątku wspólnego małżonków dokonuje się na odrębnej sprawie sądowej, po zakończeniu procesu rozwodowego. Sprawy te są przed sądem rejonowym w tzw. postępowaniu nieprocesowym.

Podział majątku wspólnego na sprawie rozwodowej

Istnieje jednak możliwość dokonania podziału majątku wspólnego małżonków podczas sprawy rozwodowej. Przewidują to przepisy prawa. Zgodnie bowiem z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd dokona podziału majątku wspólnego, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jak należy to rozumieć?

Innymi słowy, pomiędzy małżonkami musi istnieć zgoda co do sposobu jego przeprowadzenia. W praktyce oznacza to, że jeden z małżonków musi precyzyjnie wskazać w pozwie wszystkie składniki majątku, które sąd ma podzielić. Trzeba  określić ich wartość i wskazać sposób ich podziału. Na przykład,  któremu z małżonków mają przypaść składniki majątku wspólnego, a który ma uzyskać spłatę w gotówce. Wystarczy, że tylko jeden z małżonków wskaże sposób podziału np. w pozwie, a drugi w odpowiedzi na pozew wyrazi na niego zgodę lub wskaże identyczny sposób podziału. Przedstawiając sądowi zgodny sposób podziału prawdopodobnie nie spotkamy się z odmową.  Jednakże musimy liczyć się z tym, że sąd może, a nie musi dokonać podziału majątku wspólnego w czasie sprawy rozwodowej.

Nie mogą zaskarżyć decyzji sądu o pozostawieniu wniosku o podział majątku bez rozpoznania

Oznacza to, że nawet jeżeli sąd podejmie w naszej ocenie wadliwą decyzję, to nie będziemy mogli jej poddać kontroli w drodze postępowania odwoławczego. Sąd nie poniesie żadnych konsekwencji jeśli odmówi podziału majątku.  Nawet w sytuacji, gdy nie doprowadziłoby to do nadmiernej zwłoki w przeprowadzeniu postępowania sądowego.

Co zrobić jeżeli sąd nie wyraził zgody na podział majątku wspólnego na sprawie rozwodowej?

Jeśli sąd nie wyrazi zgody na podział lub jeżeli pomiędzy małżonkami nie doszło ostatecznie do zgody co do sposobu podziału majątku wspólnego, to wówczas małżonkowie muszą czekać z wnioskiem o podział majątku do zakończenia sprawy rozwodowej. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego z mocy prawa powstaje między byłymi małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej. Wówczas można już dokonać podziału majątku wspólnego. Z wnioskiem o podział majątku można wystąpić w każdym czasie po zakończeniu sprawy rozwodowej, nie jest on bowiem ograniczony w czasie. Przepisy nie wskazują żadnego terminu, więc to kiedy zostanie złożony wniosek o podział majątku wspólnego zależy od woli małżonków. Wniosek może złożyć każdy z byłych małżonków, nie potrzeba bowiem już do tego ich współdziałania.

Prawa rodziców po rozwodzie

w Rozwód przez
matka z dzieckiem

Określenie uniwersalnych praw rodziców wobec dzieci po rozwodzie jest bardzo trudne. Każda sytuacja jest bowiem inna i wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Za najkorzystniejszą jednak, dla rozstających się małżonków należy uznać sytuację, gdy są oni zgodni co do rozwodu i  co do tego, jak będą wyglądały ich obowiązki wobec dzieci po rozwodzie.

W sytuacji kiedy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd zawsze musi, w wyroku rozwodowym, ustalić kwestie władzy rodzicielskiej, wysokość alimentów oraz sposób kontaktów i opieki nad dzieckiem przez obojga rodziców. To konieczny element wyroku. Można jednak już wcześniej porozumieć się i przedstawić sądowi własny projekt, który nie wyklucza pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom, o czym będzie mowa poniżej.

Sąd orzekając w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej może: 

 • powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom,
 • powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy drugiego do określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka,
 • zawiesić władzę rodzicielską obojgu lub jednemu z rodziców,
 • pozbawić władzy rodzicielskiej oboje lub jednego z rodziców.

 Przyznanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.

Aby sąd pozostawił pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom trzeba w sądzie przedstawić pismo – porozumienie rodzicielskie, precyzujące elementy sprawowania wspólnej władzy rodzicielskiej. Porozumienie rodzicielskie powinno określać  prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a w szczególności zawierać:

 • określenie sposobu kontaktowania się z dzieckiem przez rodziców,
 • określenie częstotliwości kontaktowania się z dzieckiem przez tego z rodziców, które na stałe z nim nie zamieszkuje, ze wskazaniem konkretnych dni tygodnia, z uwzględnieniem świąt oraz ważnych w życiu rodziny uroczystości,
 • zasady podejmowania istotnych decyzji dla dziecka,
 • koszty utrzymania dziecka.

(W tym miejscu pragnę również wskazać, iż porozumienie rodzicielskie – będzie kwestią odrębnego wpisu).

W razie pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, każde z nich zachowuje swoje prawa i obowiązki względem dziecka.

Zgodnie z orzecznictwem SN powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom wymaga ustalenia przez sąd, iż wzajemny stosunek małżonków oraz inne okoliczności, przede wszystkim ich dotychczasowy stosunek do dziecka oraz wzajemne kontakty w tym zakresie, zapewniają szanse zgodnego wykonywania przez oboje rodziców władzy rodzicielskiej wspólnie, w sposób odpowiadający dobru dziecka i interesowi społecznemu.

W sytuacji powierzenia władzy rodzicielskiej obojgu rodziców sąd w wyroku rozwodowym określa miejsce zamieszkania dziecka, choćby przebywało ono na przemian u każdego z rodziców. Obowiązek orzekania przez sąd, w tym przypadku, jest również podyktowany przepisami prawa.

 Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy drugiego do określonych praw i obowiązków względem dziecka.

Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy drugiego do określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka następuje w sytuacji braku porozumienia pomiędzy rodzicami co do sprawowania władzy rodzicielskiej (małżonkowie nie chcą sporządzić porozumienia rodzicielskiego), a także w określonych sytuacja np. w sytuacji pozostawania jednego z rodziców na stałe za granicą. Zakres praw i obowiązków określa sąd, przy czym jest on zobowiązany uczynić to szczegółowo. Najczęściej wygląda to tak, że sąd rozwodowy rodzicowi ograniczonemu w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przyznaje prawo do decydowania we wszystkich istotnych sprawach dotyczących dziecka, jak np.:

– wybór szkoły dla dziecka,

– decyzja o wydaniu paszportu,

– wybór lekarza oraz sposobu leczenia dziecka.

Przy wyborze rodzica, któremu zostanie powierzona pełnia władzy rodzicielskiej, sąd może zasięgnąć opinii biegłych.

Rodzic, któremu powierzono pełnię władzy rodzicielskiej, jest wyłącznym przedstawicielem ustawowym dziecka.

Należy przy tym mieć na uwadze, że w obydwu ww. przypadkach, każdy z małżonków, u którego dziecko nie przebywa na stałe, zachowuje prawo do osobistego kontaktowania się z dzieckiem. Kontakty z dzieckiem obejmują m.in. przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej . Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Wyłączenie lub ograniczenie osobistej styczności rodzica z dzieckiem może być orzeczone jedynie w przypadku pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej lub ograniczenia tej władzy, a nie w przypadku powierzenia jej w wyroku orzekającym rozwód jednemu z rodziców. Innymi słowy,  gdy dziecko na stałe przebywa u jednego z rodziców, drugi z rodziców ma prawo wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o widywanie się z dzieckiem , w sytuacji, gdy drugi z rodziców utrudnia ten kontakt albo nie wyraża na niego zgody. Wniosek o widywanie się z dzieckiem składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Przyczyną ograniczenia władzy rodzicielskiej jest również stan zagrożenia dobra dziecka. Dotyczy to najczęściej obojga rodziców. W takiej sytuacji sąd może:
1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierować rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń,

2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun,
3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,
4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej obojga lub jednego z rodziców.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców w wyroku rozwodowym może nastąpić w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, np. przebywania rodzica w zakładzie karnym.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga lub jednego z rodziców

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców następuje w oparciu o artykuł 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej, albo w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka.

Zmiana orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska powinna być ukształtowana w taki sposób, aby każdorazowo odpowiadała rzeczywistemu układowi stosunków. Jeżeli więc wymaga tego dobro dziecka, sąd rodzinny może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód. W takiej sytuacji należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu rodzinnego.

Jak uzyskać odpis wyroku w sprawie rozwodowej? Wzór.

w Rozwód przez

Jak już była o tym mowa we wcześniejszym wpisie, sąd kończy sprawę rozwodową wydając wyrok. W tym celu zamyka przewód sądowy i ogłasza wyrok w tym samym dniu lub czyni to na wyznaczonej specjalnie do tego dodatkowej rozprawie. Jeżeli nie możesz być obecny/obecna na ogłoszeniu wyroku lub po prostu potrzebujesz wyrok rozwodowy, aby okazać go w określonych instytucjach (np. w banku) musisz wystąpić do sądu o doręczenie Ci odpisu tego wyroku. Sąd nie doręcza bowiem wyroku rozwodowego z urzędu.

W tym celu musisz sporządzić pisemny wniosek i złożyć go w biurze podawczym Sądu Okręgowego lub nadać na poczcie. Wniosek  sporządza Sąd  Okręgowy w  którym toczyła się Twoja sprawa rozwodowa.

Wniosek o doręczenie wyroku należy opłacić. Oplata od wniosku wynosi 6 zł za każdą stronę wyroku. Wyrok rozwodowy najczęściej ma więcej niż jedną kartkę, w związku z tym warto przed wysłaniem wniosku zadzwonić (lub przyjść) do sekretariatu/ biura interesanta sądu z pytaniem o ilość stron wyroku. Niniejszą opłatę  uiszcza się przez naklejenie  na wniosku znaków opłaty sądowej. Można je zakupić w kasie sądu.

Co najważniejsze, warto złożyć wniosek o doręczenie odpisu wyroku wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności. Co to oznacza? – uczynienie przez sąd na wyroku wzmianki o jego prawomocności stanowi dowód na to, że małżeństwo faktycznie uległo rozwiązaniu. W tym celu należy odczekać 3 tygodnie od ogłoszenia przez sąd wyroku i wtedy złożyć wniosek. Wyrok będzie bowiem wtedy dopiero prawomocny ( jeżeli jednak strona w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku wniesie o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem uzyska odpis wyroku bez żadnych opłat, a dodatkowo otrzyma także pisemne uzasadnienie tego wyroku – ta kwestia będzie jednak przedmiotem odrębnego wpisu).

          Wniosek o doręczenie odpisu wyroku powinien zawierać wskazanie:

 • sądu, do którego jest składany,
 • dane osoby składającej wniosek, jej adres zamieszkania
 • datę ogłoszenia wyroku
 • sygnaturę sprawy (znajduję się na zawiadomieniach z sądu i na kopertach sądowych)
 • treść wniosku (wskazanie, iż wnosimy o sporządzenie i doręczenie wyroku).

 Wniosek o wydanie takiego wyroku można złożyć w każdym czasie po uzyskaniu rozwodu. Oryginał wyroku znajduje się bowiem w aktach sądowych, które są archiwizowane. Jeżeli jednak zrobimy to dość późno, musimy liczyć się z tym, iż trochę będziemy musieli poczekać na odpis, ponieważ akta sprawy mogą już znajdować się w archiwum.

Wzór wniosku o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku rozwodowego.

word

Sprawa rozwodowa KROK PO KROKU

w Rozwód przez
tozwód

Czeka Cię sprawa rozwodowa w sądzie? Bardzo się z tego powodu denerwujesz?

     W związku z tym ten wpis jest dla Ciebie.

      Musisz wiedzieć, że przed sprawą rozwodową większość osób przeżywa ogromny stres. Nic w tym dziwnego, zapewne jest to pierwszy raz, kiedy znajdziesz się w sądzie, poza tym na rozprawie będą roztrząsane szczegóły Waszego życia prywatnego. Ten wpis jest więc dla tych wszystkich osób, które chciałyby się dowiedzieć, jak wygląda sprawa rozwodowa w sądzie.

 1. Zabierz ze sobą niezbędne dokumenty

         Po pierwsze, pamiętaj, aby wziąć ze sobą wezwanie na rozprawę tak byś wiedział/wiedziała w którym sądzie i sali sądowej będzie się odbywać rozprawa (jeśli korzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika ta kwestia nie będzie stanowiła dla Ciebie problemu). Po drugie, pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty. Będziesz musiała/ musiał go okazać sądowi po wejściu na salę sądową.

        Sprawę w sądzie wywoła sekretarz sądowy. Po wywołaniu będziesz mógł wejść na salę  rozpraw. Wcześnie zadbaj o to by wyłączyć telefon komórkowy.

 1. Kogo zastaniesz na sali rozpraw

         Nie zdziw się, ale skład sądu w sprawie rozwodowej jest trójosobowy – po środku będzie siedział sędzia przewodniczący, a po bokach dwaj sędziowie ławnicy. Poza sędziami, Tobą, współmałżonkiem i ewentualnie pełnomocnikami na sali nie może być innych osób ponieważ sprawy rozwodowe odbywają się bez udziału publiczności (to gwarantują ci przepisy). Możesz jednak zgłosić udział w sprawie dwóch tzw. męża zaufania. Może to być twoja mama, kolega, koleżanka. Mogą oni być jedynie biernymi obserwatorami tego co dzieje się podczas rozprawy.

 1. Strony przedstawiają swoje stanowisko

       Rozprawa sądowa rozpoczyna się od zadania stronom pytań odnośnie ich stanowiska zawartego w pozwie i odpowiedzi na pozew (jeśli została złożona). Jeżeli żadna ze stron nie zmienia swojego stanowiska i podtrzymuje stanowisko zawarte w pozwie/ odpowiedzi na pozew, sąd przystępuje do zadania stronom podstawowych pytań, tj:

 • czy i od kiedy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego,
 • ile mają dzieci, jaka jest sytuacja dzieci,
 • czy toczyły się jakiekolwiek sprawy rodzinne,
 • czy istnieje szansa na uratowanie małżeństwa, czy strony podejmowały próby jego ratowania,
 • czy strony zgadzają się na przeprowadzenie mediacji

 

 1. Przesłuchanie świadków

  Następnie sąd przystępuje do przesłuchania świadków. Dzieje się to na tej samej, albo na kolejnej rozprawie. Jeżeli rozwód ma się odbyć bez orzekania o winie, a macie wspólne małoletnie dzieci/dziecko, najczęściej jest to jeden świadek i najczęściej jest on słuchany na tej samej jednej rozprawie. Świadek ten jest przesłuchiwany na okoliczność sprawowania przez strony władzy rodzicielskiej. Najpierw przesłuchiwani są świadkowie strony powodowej, a w drugiej strony pozwanej. Liczba świadków przesądza o tym ilu rozpraw potrzeba na ich przesłuchanie. Świadkom pytania w pierwszej kolejności zadaje sąd, następnie strony (najpierw – powód, potem pozwany) i ich pełnomocnicy, jeżeli zostali ustanowieni w sprawie.

 1. Przesłuchanie stron

         Po przesłuchaniu wszystkich świadków sąd przystępuje do przesłuchanie stron. W pierwszej kolejności jest słuchany powód, a  potem pozwany. Przesłuchanie stron w sprawie rozwodowej jest obligatoryjne (tj. obowiązkowe). Podczas przesłuchania będziesz mógł przedstawić swoje stanowisko, a także odnieść się do tego co powiedzieli świadkowie. Sąd zada wam pytania odnośnie tego:

 • kiedy zawarliście związek małżeński, czy do zawarcia małżeństwa była wymagana zgoda sądu rodzinnego
 • czy strony wspólnie zamieszkują, jeśli nie – to od kiedy
 • czy macie wspólne małoletnie dzieci, ile, w jakim wieku, jak się rozwijają
 • kiedy nastąpiło zerwanie więzi gospodarczej, emocjonalnej pomiędzy stronami
 • co w ocenie stron było powodem zupełnego i trwałego zerwania więzi

        Jeżeli strony mają wspólne małoletnie dzieci  – sąd zadaje również pytania w celu ustalenia, czy zachodzi potrzeba orzeczenia o kontaktach, w jakiej wysokość orzec alimenty na ich rzecz. W sytuacji wniosku o orzeczeniu alimentów na rzecz małżonka, czy też orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron, sąd zadaje również pytania na te okoliczności. Na zakres i ilość pytań ma pływ oczywiście to czy strony wnoszą o orzeczenie rozwodu z winy czy bez orzekania o winie. Pytania są zadawane stronom najpierw przez sąd –  w pierwszej kolejności przez przewodniczącego, potem przez ławników, następnie przez pełnomocników stron, jeżeli występują w sprawie i same strony.

 1. Wydanie wyroku

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników procesu i przeprowadzeniu dowodów, sąd  wydaje wyrok. Wydanie wyroku może odbyć się na ostatniej rozprawie, ale może też być odroczone na okres do dwóch tygodni. Twoja obecność na ogłoszeniu wyroku nie jest obowiązkowa, pamiętaj jednak, aby złożyć w biurze podawczym wniosek o doręczenie wyroku.

Odpowiedź na pozew rozwodowy – wzór z objaśnieniem.

w Rozwód przez
rozwód

W sytuacji, kiedy pozew rozwodowy spełnia wszystkie warunki formalne, sąd doręcza go drugiej stronie – pozwanemu. Wraz z pozwem sąd doręcza zobowiązanie pozwanego do wniesienia pisemnej odpowiedzi na pozew rozwodowy w terminie 14 dni.

Co w takiej sytuacji powinna zrobić strona pozwana? – napisać odpowiedź czy może nie reagować ?

Jeżeli postanowi wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy, to jakie warunki formalne powinny zostać spełnione, w jakim czasie, gdzie wnieść odpowiedź i co w niej napisać? Powyższe będzie przedmiotem niniejszego wpisu.

 1. Wnosić czy nie wnosić?

  Pozwany może, ale nie musi przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy chyba, że sąd zarządzi jej wniesienie (np. w sprawie zawiłej). Jeżeli sporządzenie odpowiedzi na pozew rozwodowy nie jest obowiązkowe to okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego pozwany może wskazać w sądzie do protokołu rozprawy rozwodowej, gdy sąd spyta go o jego stanowisko w sprawie.

 2. Odpowiedź na pozew rozwodowy – termin.

  Sąd zobowiązuje stronę pozwaną do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie
  14 dni
  . Termin 14 dni liczony jest od dnia odebrania listu zawierającego pozew rozwodowy. Termin ten dotyczy dni kalendarzowych, a nie dni roboczych. W przypadku, kiedy nadamy odpowiedź pocztą, dzień nadania pisma w polskiej placówce pocztowej jest uważany za dzień wpłynięcia do sądu. Należy przy tym mieć na uwadze, że odpowiedź na pozew o rozwód wniesiona po wyznaczonym terminie zostanie nam zwrócona, zgodnie bowiem z art. 207 § 2 i 7 w zw. z art. 130 § 2 kodeksu postępowania cywilnego odpowiedź na pozew złożona po upływie powyższego terminu podlega zwrotowi. Trzeba więc pilnować, aby nadać pismo w terminie, bowiem pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

 3. Wymogi formalne.

  Odpowiedź na pozew o rozwód powinna spełniać ogólne warunki pisma procesowego tj. zawierać oznaczenie:

 • sądu do którego jest składana,
 • sygnatury sprawy,
 • stron – tj. imię, nazwisko powoda oraz strony pozwanej wraz z ich adresami,
 • rodzaju pisma – tj. „odpowiedź na pozew rozwodowy”,

ponadto

 • treść wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • podpis strony wnoszącej odpowiedź,
 • wymienienie załączników.

Większość z tych informacji pozwany może odczytać z pisma, które otrzymał z sądu oraz z samego pozwu.

 1. Co powinna zawierać?

  Odpowiedź na pozew o rozwód powinna zawierać stanowisko pozwanego co do twierdzeń powoda dotyczących okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego, czyli wersję zdarzeń i przyczyn rozwodu z punktu widzenia osoby pozwanej. W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany powinien: przedstawić fakty oraz wskazać dowody na ich poparcie, przedstawić swoje żądania i uzasadnić swoje twierdzenia, wypowiedzieć się, co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, przedstawić swoje wnioski.

Pisząc odpowiedź na pozew pozwany ma kilka wariantów, może bowiem:

 • wyrazić zgodę na rozwód na warunkach powoda/powódki,
 • wyrazić zgodę na rozwód, ale na innych warunkach – np. zażądać rozwodu z winy obu stron bądź zażądać wyższej kwoty alimentów,
 • wnieść o oddalenie powództwa – tj. odmówić zgody na rozwód.

W zależności co jest przedmiotem pozwu rozwodowego, pisząc odpowiedź pozwany może wypowiedzieć się co do:

 • kwoty alimentów żądanej przez powoda czy to na rzecz dziecka/dzieci czy to na rzecz małżonka,
 • sposobu wykonania władzy rodzicielskiej – władza rodzicielska dla obojga rodziców, ograniczenie władzy rodzicielskiej czy pozbawienia tej władzy jednego z rodziców,
 • sposobu kontaktów z dzieckiem/dziećmi,
 • sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania,
 • kosztów procesu.
 1. Do którego sądu i w jaki sposób należy wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew o rozwód należy wnieść do Sądu Okręgowego, z którego pozwany dostał pozew wraz z wezwaniem do wniesienia odpowiedzi. Odpowiedź można złożyć w biurze podawczym owego sądu lub nadać go w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (dla przypomnienia – za datę wpływu pisma uważa się datę złożenia w biurze podawczym lub nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego). Odpowiedź należy wnieść w dwóch egzemplarzach: jeden będzie dla sądu, drugi dla powoda/powódki. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód jest wolne od opłaty sądowej.

Musisz jednak wiedzieć że, pomimo wniesienia odpowiedzi na pozew oraz zgody pozwanego na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, sąd jest zobowiązany do przesłuchania stron na rozprawie co do okoliczności wskazanych w pozwie i odpowiedzi na pozew.

Jeszcze jedna ważna sprawa – jeżeli powód wniósł pozew rozwodowy bez orzeczenia o winie, a pozwany żąda ustalenia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, to powód musi zmienić żądanie i wnieść o orzeczenia rozwodu z winy pozwanego. W takiej sytuacji sąd jest zobowiązany do ustalenia, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Może się okazać, że winę ponoszą oboje małżonkowie. Dlatego też podejmując decyzję o napisaniu odpowiedzi na pozew musisz się zastanowić czy poradzisz sobie sam czy  nie powierzyć jej napisania profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Pobierz wzór pozwu rozwodowego z objaśnieniem w formacie .doc

word

Rozwód a rozdzielność majątkowa

w Majątek/Rozdzielność majątkowa/Rozwód przez
rozwód a rozdzielność

Z jaką chwilą powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa? Po rozwodzie czy może już wcześniej?

Na to pytania odpowiem w niniejszym wpisie.

Rozdzielność majątkowa powstaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego tj. z upływem trzech tygodni od momentu ogłoszenia wyroku, jeżeli żadna ze stron (powód i pozwany) nie wniesie apelacji. Oznacza to, iż z tą chwilą majątek nabyty po tym czasie, wchodzi do majątku osobistego każdego z małżonków. Nie oznacza to jednak podziału majątku wspólnego. W tym celu należy we właściwym miejscowo sądzie rejonowym złożyć wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków. Jeżeli jesteście zgodni co do sposobu podziału majątku (tzn. któremu z Was po rozwodzie np. ma przypaść mieszkanie, a któremu z Was spłata w gotówce) możecie udać się również do notariusza. Możecie również, co było już przedmiotem wpisu na blogu, dokonać podziału majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej (dla przypomnienia – sąd dokonuje podziału majątku wspólnego małżonków, w wyjątkowych sytuacjach,  jeżeli małżonkowie wnieśli zgodny projekt podziału i nie spowoduje to przedłużenia postępowania). Sytuacja opisana powyżej powstaje z mocy samego prawa.

Małżonkowie jednak również mają wpływ na to kiedy powstanie pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa.

W czasie trwania małżeństwa, a nawet przed jego zawarciem, mogą bowiem podpisać tzw. intercyzę u notariusza. Jest to umowa majątkowa małżeńska, poprzez którą małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową. Z chwilą zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami bowiem, z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonkowie mogą w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego zmodyfikować wspólność ustawową. Wspólność ustawowa może zostać rozszerzona lub ograniczona, małżonkowie mogą także ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielczość majątkową z wyrównaniem dorobków. Małżonkowie nie mogą jednak kształtować wzajemnych stosunków majątkowych w sposób zupełnie dowolny. Mogą oni skorzystać z katalogu wariantów ustroju majątkowego wskazanego przez kodeks (będzie to przedmiotem odrębnego wpisu). W tym miejscu należy również wskazać, że małżonkowie, w drodze zmiany umowy, mogą również powrócić do ustroju wspólności ustawowej.

Powyższe dotyczy jednak sytuacji kiedy małżonkowie są zgodni co do tego, że chcą ustanowić rozdzielność i zgodnie idą do notariusza podpisać akt notarialny. W sytuacji, gdy na powstaniu tej rozdzielności zależy tylko jednemu z małżonków możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Kiedy zachodzą ważne powody? Kodeks nie wymienia katalogu takich sytuacji. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, iż ważnym powodem może być: separacja małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym, trwonienie przez jednego z małżonków dorobku.

Rozdzielność majątkowa, ustanowiona na mocy orzeczenia sądu, powstaje z dniem oznaczonym w wyroku. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wniesienia pozwu. Nadmienić również należy, że wniesienie pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez jednego z małżonków nie tamuje możliwości wniesienia przez drugiego małżonka pozwu o rozwód.

Wspólne korzystanie z mieszkania po rozwodzie – czy sąd może to uregulować?

w Rozwód przez
rozwód dom

Prowadząc sprawy rozwodowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, niejednokrotnie spotkałam się ze zdziwieniem moich klientów, w sytuacji, kiedy wskazywałam im na możliwość uregulowania przez sąd w wyroku sposobu korzystania przez z nich z mieszkania po rozwodzie.

I już tłumaczę o co chodzi z tym ,,wspólnym korzystaniem z mieszkania’’.

W procesie rozwodowym sąd ma obowiązek określić, w jaki sposób małżonkowie będą korzystali ze wspólnego mieszkania po rozwodzie. Aby uzyskać takie orzeczenie, najpierw w pozwie rozwodowym/ odpowiedzi na pozew, powinniśmy wskazać sądowi propozycję tego, z jakich pokoi chcemy po rozwodzie korzystać na wyłączność, a z których ma korzystać po rozwodzie współmałżonek. Efektem takiej propozycji, jest to, że sąd w wyroku określa dosłownie z jakich pokoi znajdujących się we wspólnej nieruchomości, po rozwodzie, może korzystać powód, z jakich pozwany, a jakich małżonkowie będą korzystali wspólnie. Sąd, jak już była o tym mowa, musi to uczynić bezwzględnie tzn. w każdym wypadku, chyba, że strony zgodnie wniosą o zaniechanie takiemu obowiązkowi (np. z powodu tego, że jeden z małżonków jeszcze w trakcie trwania małżeństwa wyprowadził się ze wspólnego mieszkania). W takiej sytuacji, sąd nie określi w wyroku sposobu korzystania z mieszkania przez rozwiedzionych małżonków.

Od razu trzeba też zaznaczyć, że nie ma przy tym znaczenia, czy mieszkanie, które wspólnie zajmujecie stanowi Waszą współwłasność, czy własność jednego z Was, czy jest to mieszkanie przez Was wynajmowane, czy nawet mieszkanie, z którego korzystacie bez tytułu prawnego.

W tym miejscu chciałabym jednak zaznaczyć, że uregulowanie przez sąd sposobu korzystania przez strony z mieszkania po rozwodzie nie stanowi podziału majątku wspólnego. Sąd nie rozstrzyga bowiem o prawie własności do nieruchomości, które w dalszym ciągu przysługuje dotychczasowemu właścicielowi. Podziału majątku wspólnego można wprawdzie dokonać na sprawie rozwodowej, ale tylko w sytuacji wniesienia do sądu przez strony zgodnej propozycji takiego podziału. Jak już była mowa w jednym z poprzednich wpisów na blogu, sąd może dokonać podziału majątku wspólnego małżonków, ale tylko w sytuacji zgodnego stanowiska stron co do sposobu jego przeprowadzenia oraz jeżeli nie przyczyni się to do nadmiernego przedłużenia postępowania sądowego.

Reasumując, określenie przez sąd sposobu wspólnego korzystania przez strony z mieszkania po rozwodzie, ma na celu tymczasowe uregulowanie stosunków pomiędzy byłymi małżonkami do czasu dokonania przez nich podziału majątku wspólnego. Jeżeli podział nie zostanie przeprowadzony w procesie rozwodowym, to następnie można to zrobić składając stosowny wniosek w sądzie rejonowym czy stawiając się u notariusza. Do czasu rozwiązania takiej sytuacji jednak, każdy z małżonków, na mocy wyroku rozwodowego, może samodzielnie używać swojej części mieszkania.

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej ?

w Rozwód przez
dowód w sprawie

Na wstępie trzeba zacząć od tego, że dowód w sprawie sądowej musi być przede wszystkim prawidłowo zgłoszony, by sąd go przyjął. I już wskazuję – wniosek dowodowy składany w sprawie rozwodowej należy oznaczyć (np. w przypadku dowodu z przesłuchania świadków należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania świadka), a następnie opisać na jaką okoliczność go powołujemy.

Co do zasadny, w sprawie rozwodowej, sąd obligatoryjnie przeprowadza dowód z przesłuchania stron. Oznacza to, że sąd ma obowiązek przeprowadzić ten dowód w każdym wypadku. W wyjątkowych tylko sytuacjach, kiedy np. jedna ze stron nie stawia się na rozprawę z powodu okoliczności, które trudno przezwyciężyć, może go pominąć. Strony tj. powód i pozwany są przesłuchiwani przez sąd na okoliczność przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli pozew/odpowiedź na pozew zawiera wniosek o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka, strony procesu są oczywiście przesłuchiwane na tę okoliczność.

Innym powszechnym, nie tylko w sprawie rozwodowej, dowodem jest dowód z przesłuchania świadków. Świadkami mogą być zarówno członkowie rodziny stron jak i osoby znajome. Ważne żeby posiadały wiadomości na temat pożycia małżeńskiego stron, gdyż na tę okoliczność będą przez sąd przesłuchiwane. W tym miejscu pragnę również wskazać, że jeżeli posiadasz małoletnie dzieci, obowiązkowo musisz przedstawić w sprawie rozwodowej świadka na okoliczność sprawowania władzy rodzicielskiej. Osobą tą może być osoba z rodziny albo znajoma, która zna nie tylko was ale również i wasze dzieci. Świadek ten jest pytany przez sąd np. o to czy dzieci prawidłowo się rozwijają, czy chodzą do szkoły /przedszkola, czy uczą się dobrze, czy na coś chorują. Dlatego zanim powołasz ten dowód w procesie przemyśl, jaka osoba będzie właściwa.

W sprawach rozwodowych można również przedstawiać jako dowody wydruki z poczty internetowej, wiadomości sms, billingi, treści rozmów z komunikatorów typu Messenger, fotografie np. z Facebooka. Mają one taką samą moc dowodową jak wyżej wskazane dowody. Warto również rozważyć, zwłaszcza, kiedy decydujemy się na rozwód z orzekaniem o winie, czy nie skorzystać z pomocy detektywa. Dobrze przeprowadzony wywiad detektywistyczny i dokumentacja powstała na jego podstawie często są podstawą do przyjęcia przez sąd winy jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego. Same bowiem twierdzenia strony i świadków w procesie sądowym mogą okazać się niewystarczające. Niejednokrotnie tłumaczę to moim klientom, prowadząc sprawy rozwodowe na terenie Torunia i okolic, że winę współmałżonka w procesie rozwodowym należy udowodnić. Same zeznania powoda/pozwanego czy świadków sad może ocenić jako niewiarygodne, zwłaszcza gdy strona pozwana (drugi ze współmałżonków) będzie im konsekwentnie zaprzeczał.

Kolejnym dowodem, który jest powoływany w sprawie rozwodowej jest dowód z dokumentów. W procesie rozwodowym możemy złożyć np.: zaświadczenia lekarskie, odpisy aktów stanu cywilnego (które, jak było to już wskazane w poprzednich wpisach, należy załączyć do pozwu), odpisy dokumentów podatkowych, wyroki sądów, dokumentacja z policji, zaświadczenia szkolne, świadectwa, zaświadczenia o zarobkach czy wydruki bankowe.

W sprawach rozwodowych, sąd może w razie potrzeby, z urzędu (co oznacza, że nie jest do tego potrzebny wniosek strony) dopuścić dowód z wywiadu środowiskowego. Wtedy wskazany przez sąd kurator bada sytuację rodzinną małżonków i ich wspólnych dzieci w miejscu zamieszkania. Sąd może również dopuścić dowód z opinii biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (dawniej – RODK). Przeważnie chodzi o opinie specjalistów z dziedziny psychologii i psychiatrii. Mają oni zwykle na celu zbadanie predyspozycji rodziców co do zajmowania się dziećmi np. w sytuacji braku zgody pomiędzy rodzicami co do sprawowania nad nimi władzy rodzicielskiej czy kontaktów z nimi.

Katalog środków dowodowych w postępowaniu rozwodowym i w ogóle w postępowaniu cywilnym ma charakter otwarty, co oznacza, że dowodem może być wszystko co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie musimy mieć na uwadze, iż sąd w pewnych sytuacjach może nie dopuścić dowodu – sąd bowiem dokonuje oceny wiarygodności i mocy dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

Idź na Początek