Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14
Bez kategorii | Wszystko o rozwodach
Category archive

Bez kategorii

Rozwód krok po kroku

w Bez kategorii/Rozwód przez
Rozwód krok po kroku

Jakie kroki musisz przejść aby się rozwieść? Co Cię czeka na sali sądowej? Jak się do niego przygotować? O tym wszystkim dowiesz się z tego wpisu.

KROK I. – PISZEMY POZEW

Jak była już mowa we wcześniejszym wpisie, pozew rozwodowy jest niczym innym, jak normalnym pismem procesowym. W związku z powyższym powinniśmy w nim wskazać: sąd, do którego pozew jest składany, strony procesu – powoda i pozwanego ze wskazaniem ich miejsca zamieszkania, numer pesel powoda, podpis powoda, załączniki (np. odpisy aktów stanu cywilnego). Ponadto pozew rozwodowy powinien zawierać: żądanie rozwiązania małżeństwa – możesz wnieść o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, z winy pozwanego/powódki, a także z winy obu stron (więcej na ten temat dowiesz się z wpisu „Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?”), żądanie uregulowania przez sąd sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie, ewentualnie wnosimy o zaniechanie orzekania o sposobie korzystania z mieszkania. Możesz również domagać się w pozwie zasądzenia przez sąd alimentów na swoją rzecz od drugiego małżonka, (ta kwestia będzie przedmiotem osobnego wpisu), możesz żądać eksmisji małżonka.

Jeżeli posiadacie wspólne małoletnie dzieci, w pozwie musisz wnieść ponadto:

 • o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej ze wskazaniem miejsca zamieszkania dzieci przy jednym z rodziców,
 • o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka/ci,
 • o uregulowanie kontaktów z dziećmi.

Na zakończenie, w pozwie należy wnieść, o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania na Twoją rzecz lub o obciążenie nimi stron po połowie.

Pozew rozwodowy powinien również obowiązkowo zawierać oświadczenie, co do tego, czy strony prowadziły mediację.

Kolejnym elementem pozwu jest jego uzasadnienie. Tutaj powinniśmy wskazać:

 • datę oraz miejsce zawarcia związku małżeńskiego,
 • daty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci,
 • miejsce pracy oraz zarobki powoda i pozwanego,
 • należy wykazać, dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego,
 • świadków oraz okoliczności, na jakie mają składać zeznania (przedstawiamy w sytuacji gdy wnosimy o rozwiązanie małżeństwa z orzekaniem o winie, gdy natomiast zgodnie wnosicie o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, a posiadacie wspólne małoletnie dzieci musicie obowiązkowo wskazać jednego świadka na okoliczność sprawowania przez Was władzy rodzicielskiej).

Pozew należy podpisać własnoręcznie.

Do pozwu należy załączyć odpowiednie dokumenty. Należą do nich:

 • odpis zupełny aktu małżeństwa,
 • odpisy zupełne aktów urodzenia dzieci,
 • aktualne zaświadczenie o zarobkach  (ewentualnie PIT za ubiegły rok),
 • dokumenty poświadczające wysokość kosztów utrzymania,
 • ewentualne zaświadczenia lekarskie.

Jeśli natomiast jesteś stroną pozwaną, to w ciągu 2 tygodni od otrzymania pozwu możesz złożyć do sądu odpowiedź na pozew. W odpowiedzi należy wskazać czy zgadzasz się z żądaniami drugiej strony, tj. nie wyrazić zgody na rozwód, albo wyrazić zgodę, ale na innych warunkach (ta kwestia będzie wyjaśniona w odrębnym wpisie).

 

KROK II. – SKŁADAMY POZEW

Pozew należy złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać pocztą (wtedy należy wypełnić dowód nadania).

Pozew o rozwód zawsze wnosimy do sądu okręgowego wydziału cywilnego. Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Od pozwu musisz uiścić opłatę sądową w kwocie 600 zł. Możesz to uczynić: zakupując znaki opłaty sądowej w kasie sądu, które należy nakleić na pozew, przelewem na rachunek bankowy lub gotówką w kasie sądu za załączeniem do pozwu dowodu jej uiszczenia. Sąd zwraca po zakończeniu sprawy stosowną część tej opłaty stronie, która wnosiła pozew (ale tylko wtedy gdy sąd rozwiązał małżeństwo bez orzekania o winie). W sprawie o rozwód można również ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych (będzie to kwestią odrębnego wpisu).

Pozew składasz w dwóch egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy zostanie bowiem przesłany do drugiego małżonka przez sąd. Gdy składasz go w biurze podawczym sądu warto mieć ze sobą jeszcze trzeci egzemplarz, na którym zostanie nadana pieczęć potwierdzająca datę złożenia pozwu.

KROK III. – ROZPRAWA ROZWODOWA

O terminie oraz godzinie rozprawy zostaniesz poinformowany przez sąd na piśmie (sąd wezwie Cię do osobistego stawiennictwa). Jeśli jesteś stroną pozwaną, to wraz z zawiadomieniem o rozprawie otrzymasz pozew.

Na rozprawę weź ze sobą dowód osobisty, będziesz musiała/musiał go okazać sądowi.

Po wezwaniu stron na salę sądową, sędzia w pierwszej kolejności spyta Cię, czy podtrzymujesz żądania zawarte w pozwie. Zapyta również drugą stronę (pozwaną) o to jakie ma stanowisko odnośnie tego co zostało napisane w pozwie. Jeśli występujesz o rozwód bez orzekania o winie, to sędzia będzie pytać drugą stronę, czy zgadza się na rozwód bez orzekania o winie. Jeśli druga strona nie zgodzi się na rozwód, albo na proponowane przez Ciebie warunki, wówczas sąd wezwie Cię, o ile wcześniej tego nie uczyniłeś/uczyniłaś, do dostarczenia dowodów, na poparcie okoliczności, na których opierasz swoje stanowisko.

Następnie Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe, w którym będzie ustalał okoliczności rozkładu pożycia. W tym celu zada Ci pytania odnośnie tego co zawarłaś/zawarłeś w uzasadnieniu pozwu. Jeżeli małżonkowie nie mają dzieci i oboje wyrażają zgodę na rozwód, sąd może skrócić postępowanie wyłącznie do przesłuchania stron. W przypadku gdy jedna ze stron wnosi o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka, sąd w następnej kolejności przystąpi do przesłuchania świadków.

Sąd w każdym stanie sprawy może skierować strony do mediacji, jeżeli są widoki na utrzymanie małżeństwa (musi to jednak wynikać ze stanowiska stron). Mediacja dotyczy spornych kwestii, m.in. kontaktów z dziećmi, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej.

Należy mieć na uwadze również to, że podczas trwania sprawy rozwodowej nie może toczyć się odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i alimenty. Nie może być również wszczęte postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi stron.

 

KROK IV. – WYROK

Sąd, po przeprowadzeniu rozprawy, w wyroku rozwodowym orzeka:

 • kto ponosi winę za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (chyba, że zgodnie wnieśliście o zaniechanie orzekania przez sąd o winie),
 • o alimentach dla dzieci,
 • o władzy rodzicielskiej,
 • o sposobie korzystania z mieszkania.

Sąd może także na żądanie jednego z małżonków orzec o alimentach na jego rzecz, o podziale majątku wspólnego, jak również o eksmisji małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może orzec także o podziale majątku wspólnego stron.

Wyrok z dniem ogłoszenia nie jest jeszcze prawomocny. W terminie 7 dni od jego ogłoszenia możesz złożyć do sądu wniosek o uzasadnienie wyroku i w ciągu następnych 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem złożyć apelację.

KROK V. – Z PROFESJONALNYM PEŁNOMOCNIKIEM CZY BEZ?

Zanim uruchomisz sprawę rozwodową musisz również zdecydować czy sama/sam sobie poradzisz czy będziesz korzystać z usług adwokata. Jeśli będzie reprezentować Cię profesjonalny pełnomocnik to on sporządzi pozew oraz ewentualne dalsze pisma procesowe. Musisz jednak wiedzieć, że zlecenie prowadzenia adwokatowi sprawy rozwodowej nie zwolni Cię od osobistego stawienia się w sądzie. Dowód z przesłuchania stron w sprawie rozwodowej jest bowiem obowiązkowy i nie podlega pominięciu.

Idź na Początek